Primjene, etički izazovi i buduće perspektive vještačke inteligencije u medicini

U današnjem svijetu, vještačka inteligencija (VI) brzo osvaja sve veći prostor u medicinskom sektoru, transformišući način na koji se dijagnostifikuju bolesti, donose terapijske odluke i prate pacijenti. Ova revolucija donosi brojne prednosti, ali isto tako postavlja i niz etičkih pitanja koja zahtijevaju pažljivu analizu i regulaciju. U ovom članku su predstavljene neke primjene VI u medicini, etički izazovi koje ona donosi ali i buduće perspektive i predikcije.

Primjene vještačke inteligencije u medicini su brojne. Možda jedna od najznačajnih je medicinska dijagnostika i praćenje toka bolesti pacijenta. Doktori danas mogu brže i preciznije dijagnostifikovati bolesti uz pomoć VI na temelju analize medicinskih slika, genetskih podataka, istorije bolesti pacijenta i mnogih drugih parametara. Ono što je velika prednost modela vještačke inteligencije u odnosu na ostale metode je njihova mogućnost obrade ogromne količine podataka: u poređenju sa čovjekom, model VI je za mnogo kraći period izložen velikoj količini informacija (npr. CT, MRI, ultrazvuk i rendgen snimci) na osnovu kojih se mogu donositi informisane odluke. Na primjer, algoritmi bazirani na dubokom učenju mogu otkriti rijetke oblike raka na rendgenskim snimcima, ili predvidjeti moguće komplikacije prilikom pripisivanja terapija. Slični pristupi doktorima mogu i značajno olakšati davanje dijagnoze i određivanje stadijuma bolesti kao što su melanom (vrlo agresivna i sve prisutnija vrsta raka kože), rak dojke, rak debelog crijeva, i još mnoge povezane bolesti.

Vještačka inteligencija u personalizovanom ili adaptivnom liječenju ima sve značajniju i ohrabrujuću ulogu. Pomoću VI, doktori mogu prilagoditi terapiju svakom pacijentu na temelju njihovih genetskih predispozicija, prehrambenih navika i drugih faktora. Ovo može dovesti do smanjenja rizika od nuspojava i povećavanja djelotvornosti liječenja. Osim toga, može se automatizovati praćenje i analiza medicinskih evidencija, čime se smanjuje rizik od grešaka i optimizuje kvalitet zdravstvene zaštite. Jedna vrlo osjetljiva, ali više i ne baš nazamisliva, primjena VI u medicini je robotika, posebno u hirurgiji. Roboti osnaženi vještačkom inteligencijom mogu asistirati hirurzima u kompleksnim operacijama, smanjujući rizik od ljudskih grešaka i ubrzavajući proces oporavka pacijenata. Takođe, značajna oblast primjene VI nalazi se i u otkrivanju novih ljekova, analizi ispravnosti i kvaliteta medicinskih uređaja, efikasnijem otkrivanju novih virusa i bakterija, kao i u ranoj detekciji širenja infekcija u zajednicama i dijagnostifikovanju kompleksnih bolesti kao što su demencija, razni oblici tumora i raka, dijabetes.

Jasno je da će primjene VI u budućnosti biti sve šire i prisutnije, ali se ne mogu zanemariti ni potencijalne opasnosti koje može izazvati ubrzani razvoj ove oblasti. Već duži niz godina, sa akcentom na poslednjih desetak, sve veći jaz između evolucije čovjeka i tehnologije, naročito vještačke inteligencije, donosi veliki broj novih izazova. Prije svega ovdje govorimo o etičkim pitanjima, kao i privatnosti i sigurnosti ličnih podataka. Prikupljanje i analiza velikih količina medicinskih podataka dovodi do pitanja koja se tiču (dozvoljene) upotrebe tih informacija i potencijalnog narušavnja privatnosti pacijenata.

Kako osigurati da se podaci ne zloupotrebljavaju i ne dolaze u pogrešne ruke? Rastom značaja podataka koji se čuvaju raste i opasnost od zloupotreba. Postavlja se pitanje, ko je odgovoran kada VI donese pogrešnu dijagnozu ili odluku o liječenju? Postavljanje jasnih linija odgovornosti predstavlja ključan problem koji nije moguće riješiti bez uvođenja regulativa i pravnih normi. Pravednost u pristupu je još jedan ozbiljan izazov. Hoće li primjena VI u medicini rezultirati nejednakostima u pristupu zdravstvenoj zaštiti? Kako osigurati da svi imaju jednak pristup ovim naprednim tehnologijama?

Tehnologija VI stalno napreduje, što će omogućiti još precizniju dijagnostiku i personalizovanu terapiju. U budućnosti se očekuje smanjenje troškova zdravstvene zaštite, prije svega zbog mogućnosti ranog otkrivanja bolesti i smanjenje potrebe za skupim procedurama. Takođe, povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite, kroz telemedicinu i VI mogu pružiti zdravstvenu zaštitu u ruralnim i udaljenim područjima gdje je pristup zdravstvenim radnicima ograničen. VI može takođe pomoći u praćenju i suzbijanju pandemija, kao i bržem identifikovanju novih bolesti i njihovog širenja.

Primjena vještačke inteligencije u medicini otvara mnoge mogućnosti, ali i postavlja brojna etička pitanja koja zahtijevaju pažljivu analizu i regulaciju. Budućnost medicinske zaštite sa vještačkom inteligencijom izgleda svijetla, ali uspjeh zavisi od odgovornog korišćenja ove tehnologije kako bi se osigurao jednak benefit za sve pacijente.Blog je dio projekta koji je finansiran/ko-finansiran od strane Fonda za inovacije Crne Gore u okviru programa za podsticanje razvoja inovacione kulture i organizaciju edukacija u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore.


SHARE: